Utlevd HOMOSEXUALITET är synd enligt BIBELN

Älskar vi våra medmänniskor så varnar vi dem, och utlevd homosexualitet ökar riskerna för sjukdomar, depression, en alltför tidig död och framför allt separation från Gud. 

Den här versen tycker jag passar in mycket bra när vi talar om människor som väljer att leva ut sin homosexualitet:

Jak. 5:19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg FRÄLSER HANS SJÄL FRÅN DÖDEN och överskyler många synder.

Eftersom utlevd homosexualitet handlar om risken för att förlora sin SJÄL är förstås detta ämne mycket allvarligt och ingenting vi ska försöka släta över med “jamen vi syndar allihop“, eller “ingen är fullkomlig“. Älskar vi våra medmänniskor vill vi frälsa deras SJÄLAR och inte dunka dem i ryggen och övertyga dem om att Gud älskar dem som de är trots att de syndar. Självfallet ska vi dock välja våra ord när vi samtalar med dem som det handlar om, dock utan att kompromissa. Ibland måste man få komma med svar och korrigeringar, som kanske inte är populära i alla läger, utan att kallas för homofob eller få kommentaren “Du skall icke döma”.

Homosexualitet och samhället

Enligt en artikel i Dagen säger sångaren och artisten Gabriel Forss att det var dåvarande biskop Caroline Krook som gett honom det stora stödet för uppfattningen att en person kan vara kristen samtidigt som han lever i samkönad förbindelse. Skälet skulle vara att det som vi ser som homosexualitet idag inte var bekant för Paulus när han förbjöd homosexualitet i sina brev Nya Testamentet, utan endast den variant när en äldre man våldför sig på en yngre man. Detta är emellertid helt fel och är endast ett ansträngt försök att hitta stöd för att inte behöva vara lydiga mot Gud. Du kan läsa mer detaljer om homosexualitet i olika århundraden i Caragounis bok “Homoerotik”, där han visar att olika former av homosexualitet visst fanns för 2000 år sedan, så ALLA former av homosexualitet var därför fel enligt Paulus. Är då Caragounis inte lika hygglig som Caroline Krook, eftersom han till skillnad mot henne inte erbjuder en väg för homosexuella att leva ut sin läggning som de verkligen önskar? Och är det inte oartigt och fördömande, och får homosexuella i samkönade relationer att känna sig kränkta och åstadkommer att de lever i fruktan? Nej, det är bättre att leva i fruktan och därmed kanske anstränga sig för att gå Guds väg, än att känna ett falskt stöd som ger dem ett bedrägligt mod att utöva synd som leder till evig DÖD.

Ords. 28:23 Den som tillrättavisar en avfälling skall vinna ynnest, mer än den som gör sin tunga hal.

Heb 3:12 Sen därför till, mina bröder, att icke hos någon bland eder finnes ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, 13utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

Efesierbrevet 5:11 Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer.

2 Tim. 4:2 Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. 3Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, 4en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.

Det sorgliga är att Krook uttryckte sig så galet om homosexualitet i TV, och man kan bara undra hur många fler stackars homosexuella som känt att de fått råg i ryggen och lever ut sin synd pga hennes ord – som är precis de ord som de så gärna vill höra från en auktoritet. Självfallet har man inga ursäkter för sin synd på domedagen och vi kan inta skylla på att andra fått oss att synda, men den som påverkar andra att synda får också ett straff (om personen inte omvänder sig). Jesus sade något mycket intressant om de som påverkar andra att synda:

Matt. 5:19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och LÄR människorna så, han skall kallas den MINSTE i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.

Att upphäva eller ändra på bud som fortfarande gäller och förmå människor att bryta mot gällande bud betyder att den personen blir MINST i himmelriket. Notera dock att det inte står att man åtminstone kommer IN i himmelriket även om man skulle synda själv. Synd separerar oss alltid från Gud. Versen direkt efter lyder:

Matt 5:20 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.

Det kan faktiskt vara så att man själv inte lever i synd, men att man alltjämt lockar ANDRA att synda. Detta är i och för sig en synd i sig själv, men ibland lockar vi omedvetet andra att bryta Guds bud och synda, t ex om vi missförstått någon lära från Bibeln och tolkar den på så sätt att det faktiskt finns utrymme till synd. Synd blir det om vi stänger våra öron till korrigeringar och framhärdar i en felaktig tolkning. Gud kommer en dag att ge rättvisa domar angående detta och som lärare (som ett biskopsämbete är) har man ett stort ansvar eftersom man ses som en auktoritet och därför har ett stort inflytande:

Jak. 3:1 Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.

Man och kvinna – är kombinationen som Bibeln talar om

Vi kan i princip läsa att Gud inte stödjer homosexualitet redan på de första sidorna i Bibeln där människan får direktiv att föröka sig:

1 Mosebok 1:27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!

Detta vore omöjligt för samkönade par att lyda. Vissa par kan förstås inte få barn trots att de försöker men i en samkönad relation är försöken dömda att misslyckas från start. Jesus lydde inte direktivet om förökning men han kom å andra sidan inte till jorden för att bilda familj och sedan lämna fru och barn i sticket när han så snart måste lämna jordelivet. Jesus är ju också GUD och direktiven i 1 Mosebok handlar om instruktioner för människor. Gud gav denna instruktion inte bara till Adam och Eva, utan detta var ett generellt direktiv för människan som sådan och därför fanns ingen anledning att räkna upp exempel, detaljer eller undantag. (Tänk vilken tjock bok Bibeln skulle vara om Gud var tvungen att vara övertydlig så fort han yttrade sig.) Direktivet var generellt och tydligt, så vi förstår grundidén varför Gud skapade man och kvinna. Han lovade förstås inte att alla försök till barnalstring alltid kommer att lyckas och inte om det finns andra detaljerade regler kring detta eller undantag.

Under Moses tid kom ytterligare en regel att det var förbjudet att gifta sig med ett syskon. Detta pga risken för genetiska defekter i avkomman – en risk som inte fanns tidigare eftersom Adam och Eva inte bar på några defekter som skulle kunna gå i arv. Men ryms då inte samkönade relationer i Guds uttalande? Nej, då borde han ha varit tydligare med detta och inte samtidigt säga att homosexualitet är styggelse – vilket Paulus menar är hans position. Det skulle vara lätt för Gud (eller Jesus, eller profeter eller apostlar) att en gång för alla förtydliga att även två män eller två kvinnor kan gifta sig, för att göra slut på alla diskussioner, men ingen gång uttryckte han sig så. Utan tvärt om.

Men hur är det då med Paulus, Samuel och en del andra som inte heller lydde direktivet om att uppfylla jorden? Kan inte de användas som stöd för att två män kan gifta sig trots att de blir barnlösa? Nej, de gånger vi kan läsa i Bibeln om män som lever i frivillig celibat och är barnlösa är de som fått en unik kallelse från Gud att vara t ex profet eller apostel, och syftet är då att  i stället  att tjäna Gud på heltid i stället för att fokusera på en familj. Kan man säga att det finns många samkönade par som detta passar in på? Jag känner inte till ett enda sådant fall. Däremot känner jag till många fall där samkönade par adopterar barn, och då är förstås deras mål  med livet helt annorlunda än Bibelns ogifta män. Det finns alltså ingen rimlig anledning att samkönade äktenskap skulle vara ett godtagbart undantag från Guds sida. Framför allt inte när vi läser vidare i Bibeln…

1 Mosebok 2:18 Herren Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.“—21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. 22 Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. 23 Mannen sade:”Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna,  ty av man har hon tagits.”24 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. 25 Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra.

Matteus 19:Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.”— 10 Hans lärjungar sade till honom: “Om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig.” 

Gud verkar mena att kvinnan ska vara medhjälpare till mannen, men hur blir situationen om det är två män i ett äktenskap eller två kvinnor? Vem har då rollen som medhjälpare? Det alternativet verkar inte finnas. Om det nu skulle vara ett godtagbart alternativ för en man att lämna sin far och mor för att hålla sig till en annan man, varför står det inte så? Det skulle vara så lätt för Mose att formulera sig på ett sådant sätt att direktivet skulle passa in på olika kombinationer i ett äktenskap, men han väljer endast att koppla ihop en man med en KVINNA. Direktivet kommer i ett sammanhang där Gud inte kan syfta bara på Adam och Eva (Adam hade ju ingen mänsklig far eller mor att lämna) utan detta handlar om hela mänskligheten. Det NORMALA är alltså att en man lämnar sina föräldrar och gifter sig med en kvinna. För en unik apostel som Paulus kanske detta generella påbud till mänskligheten inte passar in, men det står absolut inte att det skulle vara ok för honom att lämna sina föräldrar för att gifta sig med en MAN. Jesus förklarar dock att det finns undantag för att inte gifta sig:

Matt. 19:12 Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.

Det första skälet skulle kunna handla om personer som pga fysiska defekter (inkl. mentalt funktionshindrade) inte kan eller bör skaffa avkomma pga att det finns risker för genetiska defekter och/eller att de inte kan ta hand om barn ordentligt pga sina handikapp. Det skulle också kunna handla om eunucker, som till största delen människor mycket riktigt gjort sådana. Det är möjligt att det även skulle kunna handla om människor med homosexuell läggning  – eftersom det på sätt och vis är människor som gjort dem så via olika kulturer, traditioner, uppväxt och påverkan. Då ska man alltså INTE gifta sig (in i samkönade äktenskap). Det sista skälet som Jesus nämner har jag redan beskrivit, och det är de som för himmelrikets skulle inte gifter sig – såsom Paulus. Ingenstans kan vi se undantag för samkönade giftermål.  

Jesaja 56:3 Den främling som har slutit sig till Herren skall inte säga:”Säkert kommer Herren att skilja mig från sitt folk.” Inte heller skall eunucken säga: “Jag är ett förtorkat träd.”Ty så säger Herren: De eunucker som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund,åt dem skall jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn, en välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag skall ge dem ett evigt namn som inte skall utplånas.

Paulus ger instruktioner för hur en relation mellan en man och hans hustru ska se ut

Sen kan man också fråga sig varför det är så många verser i Bibeln som förklarar hur en relation mellan en man och en hustru skall vara inom ett äktenskap utan att någonsin (inte en enda gång) lyfta fram alternativet att ett äktenskap skulle kunna vara mellan två män, eller mellan två kvinnor. Framför allt Paulus verkar ta för givet att ett äktenskap är mellan en man och en kvinna och förklarar deras olika roller i sitt hem, och även deras roller i en församling. Läs nedan och se hur Paulus och Petrus tar för givet att OM en man väljer att gifta sig så måste det vara med en kvinna, och OM en kvinna gifter sig så måste det vara med en man.

Romarbrevet 7:3 Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru.

Kolosserbrevet 3:18 Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. 19 Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.

1 Petrusbrevet 3:1 På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever.  —Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.

Efesierbrevet 5:22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp.24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.  28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. 32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

1 Korinthierbrevet 7 1 I fråga om det ni skrev svarar jag: Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin manHustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrunHåll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. —10 De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens:En hustru får inte skilja sig från sin man – 11 skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru.12 Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. 13 Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom.14 Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga.  16 Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? —24 Bröder, var och en skall inför Gud förbli vad han var när han blev kallad.—27 Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru.— 29 Men det säger jag er, bröder: Tiden är kort. Även de som har en hustru skall nu leva som om de ingen hade,33 Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han skall vara sin hustru till lags34 och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren, att hon skall vara helig både till kropp och själ, men den gifta kvinnan tänker på det som tillhör världen, hur hon skall vara sin man till lags. –39 En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren.

Utlevd homosexualitet (inte homosexualitet i sig själv) benämns som en avskyvärt handliing

3 Mosebok 18:22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.

Är ovan vers otydlig? Kan den läsas som det står, eller har vi orsaker att inte vilja läsa versen som det står? Vi kanske kan ursäkta denna tydliga vers med att det är från det gamla testamentet men varför skulle något vara avskyvärt i det gamla testamentet för att plötsligt vara helt acceptabelt i det nya? Vi kan utläsa från versen att det normala är att en man ligger med en kvinna eftersom jämförelsen lyder “SOM en man ligger med en kvinna”. Direkt efter kan vi läsa att förbudet (man med man) verkligen handlar om intimitet eftersom detta är kontexten:

3 Mosebok 18:23 Du skall inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller skall en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt.

3 Mosebok 20:11 Om någon ligger med en kvinna som är hans fars hustru, blottar han sin fars nakenhet. De skall båda straffas med döden. De bär på blodskuld. 12 Om någon ligger med sin svärdotter, skall de båda straffas med döden. De har begått en avskyvärd handling. De bär på blodskuld. 13 Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld. 

Varför frågar fariséerna här nedan endast Jesus om det är tillåtet att skilja sig från sin hustru (och inte man eller hustru), och varför förklarar Jesus för sina lärljungar “Den som skiljer sig från sin  hustru och gifter sig med en annan KVINNA, han begår äktenskapsbrott mot HENNE”. Varför tar både frågeställarna och Jesus för givet att en man kan välja att gifta om sig med en annan kvinna och inte med en annan man? Kanske för att det är helt uteslutet att något sådant skulle vara tillåtet:

Mark 10:Några fariseer som ville snärja honom kom fram till honom och frågade: “Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?” Han svarade dem: “Vad har Mose befallt er?” De sade: “Mose har tillåtit att mannen skriver skilsmässobrev och skiljer sig.” Då sade Jesus till dem: “Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.”10 När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta. 11 Han svarade dem: “Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne.12 Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott.”

Ett annat exempel på att en man som tar en MAN till make inte verkar finnas på kartan:

3 Mosebok 20:14 Om någon till hustru tar en kvinna och dessutom hennes mor, så är det en skändlighet. Man skall bränna upp både honom och dem i eld, för att ingen skändlighet skall finnas ibland er.

Om någon nu tycker att Gud inte varit klar nog med vad han menar med sitt förbud, på vilket sätt skulle han kunna uttryckt sig klarare? Varför räcker det inte med att säga “du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna”? Varför försöker vi göra Guds vägar krokiga?

Arsenekoitai (män som ligger med män) och malakoi 

Paulus förklarar i tydliga ordalag att samkönade sexuella relationer är synd. Det finns ingen utväg:

Rom. 1: 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det ONATURLIGA. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män (arsenes) bedrev otukt med män (arsenes) och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är MOT NATUREN.

1 Tim. 1:Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10 för dem som utövar otukt och homosexualitet (arsenokoitai ) för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran – 11 detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.

Arsenokoitai  betyder enligt grekiska lexikon “män som ligger med män” och samma ord som används för “de som utövar homosexualitet” i 1 Kor. 6:9.

1 Kor. 6:Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga (pornoi) eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare (moichoi) eller de som utövar homosexualitet (arsenokoitai) eller de som låter sig utnyttjas för sådant (malakoi), 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Arsenokoitai översätts allså med homosexuell, och malakos (malakoi i plural) översätts med “de som låter sig utnyttjas för sådant”. I KJV översätts malakoi med ett enda ord: effeminate. (Den svenska översättningen listar dessa två ord i omvänd ordning gentemot den grekiska grundtexten för att låta det som malakoi relaterar till stå först.) Det är en populär lära att Arsenokoitai skulle betyda manlig prostitution, men detta är någonting som man måste läsa in i texten samtidigt som man måste ignorera annan information. Malakos betyder bokstavligen “de mjuka”. Det kan översättas med mjuka män som spelar den kvinnliga sexrollen. Paulus myntade begreppet arsenokoite från versen jag tidigare nämnde i 3 Mosebok där det handlar om förbjuden sexuell förbindelse.

Meta arsenos ou koimethese koiten gyniakos (3 Mos.18:22)

Paulus skrev på grekiska och eftersom Paulus citerar Mosebokens förbud genom att använda sin grekiska Bibel (Septuaginta) så är det tydligt att han fortfarande ser förbudet som legitimt. I 1 Kor 6:9 så listas arsenokoites separat från avgudadyrkan så han ser inte på ordet som endast förknippat med kultism. “Arsene“‘ betyder alltid en  manlig person och “koite” som finns med två gånger i NT betyder säng och har sexuella kopplingar:

Rom. 13:13 Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund.

Hebr. 13:Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

Så de två orden ihop (man och säng) handlar om en sexuell relation. Det finns alltså inget stöd för att det endast skulle handla om samband som inkluderar prostitution och/eller förgripande på pojkar. I 1 Tim 1:10 så står ordet arsenokoitai självständigt och det kan därför inte heller vara begränsat till en sexuell relation med en äldre och en manlig yngling.

meta arsenos ou koimethese koiten gynaikos (med en man ligg inte [som någon] ligger med en kvinna)

Paulus skulle kunnat ha använt sig av ett eller en kombination av flera andra ord om han velat visa att han endast menar sexuella förbindelser mellan man och pojke är förbjuden (tribades, kinaidoi, paiderastai, paidomanes, paidophthoros, androbates, arrenomanes). Men som bekant valde han ett ord som han fick direkt från orden i 3 Mosebok, och det borde finnas skäl för detta. Gud är inte en Gud som förvillar oss och är otydlig.

Synden i SODOM

Några vill göra gällande att synden i Sodom handlar om deras avoga beteende och våldsamhet snarare än homosexualitet.

1 Mosebok 19:Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De kallade på Lot och sade till honom: “Var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem.”

Känna är översättningen av det hebreiska ordet yadha och det måste inte nödvändigtvis betyda att “ha sex med”, men sammanhanget visar att det faktiskt är precis det som det handlar om. Verserna efter ger ordet denna betydelse. När Lot får den hemska förfrågan så erbjuder han sina döttrar med informationen att de aldrig haft någon man, så med all tydlighet så uppfattar även Lot att Sodoms män frågar efter sexuellt umgänge. De var dock inte intresserade av döttrarna, troligtvis just för att de var kvinnor och inte män. Annars föredrar män just unga kvinnor, men definitivt inte Sodoms män.

1 Mosebok 19:Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig och sade: “Mina bröder, gör inte så illa! Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har sökt skydd under mitt tak.”

I Hesekiel kan vi läsa att Sodom även kritiseras för sin själviskhet, men det motsäger förstås inte vad vi just kommit fram till. I Hesekiel 14:50 så kallas Sodoms synd för en skändlighet. Det är samma ord som beskriver homosexuell synd i 3 Mosebok 18:22.   Det är även samma ord som används när barn offras till Molok. Även idag används “sodomi” som en beskrivning av olika former av homosexualitet. I Judas brev kan vi läsa återigen att det sodomiterna kommer att straffas för (förutom andra synder) är att de bedrev otuk och följde onaturliga begär. De jämförs med änglarna som även dem lämnade sin rätta plats och gjorde något som var onaturligt för dem, nämligen att komma ner till jorden och ha sex med människor (kvinnor). (Se 1 Mosebok 6:4.)

Judas brev Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.– Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin RÄTTA hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. 7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde ONATURLIGA begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 

Att leva ut sin homosexualitet betyder ENORMA risker vad gäller sjukdom och för tidig död

Statistiken är tydlig med vilka sjukdomar som är överrepresenterade bland homosexualla, men tyvärr har denna information svårt att nå fram eftersom resultatet inte är politiskt korrekt i Sverige och många andra länder. Däremot är det lättare för en statistiker att få sina teorier spridda om resultatet är fördelaktigt för den politiskt korrekta världen. Jag skulle personligen önska att dessa risker informerades om redan i skolan, i stället för att tvinga barn att ta del av RFSU:s propaganda om att tonåringar och barn borde experimentera med sex med sig själva eller med olika partners (inte nödvändigtvis en åt gången) bara de två reglerna lyds att alla ska vara med på det och skyddet måste vara tillräckligt.

Som homosexuell är det större sannolikhet för att må andligt dåligt (även att ha självmordstankar) och att hamna i fysiskt skadliga relationer. Sjukdomar som de till större del kan drabbas av är syfilis, gonorré, klamydia, hepatit A & B, herpes, HIV och aids. Det är även MYCKET vanligare att ha sex med olika partners i den homosexuella världen. Jag läste t ex en kommentar från en annan känd svensk homosexuell (nämligen sångaren Mattias Holmgren) som fick frågan om han har eller har haft problem med svartsjuka. Svaret var ungefär (inget direkt citat) “I vår bransch, där i princip alla i gänget haft relation med alla så är det vanligt med svartsjuka”.  Läs gärna Dr Jerry Bergmans artikel i detta ämne. Här kommer ett stycke just om sjukdomar:

“A major problem relative to homosexuality is that many venereal and other diseases are far more a problem with homosexual behaviour than heterosexual. For non-promiscuous couples who take proper cleanliness measures, the transmission of disease among heterosexuals is extremely rare, and then usually almost always due to lack of hygiene. During homosexual behaviour, sperm can penetrate the partner’s colon wall. When inside the body, the sperm adversely effects the immune system, resulting in the person being more vulnerable to disease. This is especially a problem, in that homosexual practices commonly transmit many diseases which are uncommon among heterosexuals. For example, homosexuals as a group are far more apt to have rare bowel diseases, which are generally lumped together under the designation ‘gay bowel syndrome’. One study indicated that one half of homosexuals eventually contract the colon disease parasitic amebiasis, while rectal gonorrhea and infectious hepatitis A are far higher among the homosexual population. Fox, in response to this concern, noted:

‘First, the colon and rectum are made for the elimination of fecal matter and not for sexual experience. Fecal matter is eliminated because it is indigestible and contains disease-causing materials. With sexual penetration, the rectal muscles are often torn or over-expanded, and the fragile lining of the colon is almost always torn. The tearing of the colon allows fecal matter to penetrate into the body, bringing with it infectious disease.

Many homosexuals frequent medical doctors who specialize in treating homosexuals in order to best deal with their special health concerns. While these doctors may not advertise themselves as such in the telephone book, the homosexual social network as well as the homosexual press is a common source patients use to contact these specialized physicians. Estimates of the infectious disease rate among homosexuals is about ten times higher than that of the general population—not only venereal diseases, but also hepatitis B and others. Other common diseases include urethritis, viral herpes, pediculosis infestation and others. Of course, it is not only the type of behaviour that they indulge in which puts them at a much higher risk, but also their high level of promiscuity—one survey indicated that homosexual males have an average of over 50 sexual partners in their lifetime. Another study found that 28% had more than 1,000 partners, 15% had 500 to 1,000, 32% from 100 to 500, and only 25% had less than 100 partners in their lifetime. While surveys in this area vary, depending upon the sampling population, sample size and specific questions asked, all reveal that an enormous amount of promiscuity is a normal part of the gay lifestyle. The writer’s personal interviews, although a small sample, nonetheless provide good reason to believe that these survey results are reasonably accurate. The level of the problem can be debated, but there is no question that the problem is serious, with AIDS being the most publicized example.

Det står alltså klart att utlevd homosexualitet är direkt skadligt för kroppen och trots att även rökning är skadligt är det statistiskt sätt “sundare” att vara rökare än att vara homosexuell eftersom man riskerar att tidigarelägga sin död ännu tidigare som homosexuell. Läs även studien:ƒ 2002, American Journal of Sociology (AJS) 107: 1179-1205, (ISSN: 0002-9602), “OppositeSex Twins and Adolescent Same-Sex Attraction“ by Peter S. Bearman (Columbia University) and Hannah Brückner (Yale University).

Var går gränsen?

Om ni inte ett äktenskap endast är till för en man och en kvinna, var drar vi gränsen om vi nu ska ändra på äktenskapået som begrepp, och vem är det som bestämmer? Är det ok att två män gifter sig med varandra? Två systrar? Två bröder? Tre bröder? En mamma och hennes dotter? En person och ett tvillingpar? En man och flera kvinnor? En kvinna och flera män? Kan man gifta sig med en hel by? Inte går det väl att säga nej med ursäkten att “så kan man väl inte göra” eller “så har vi aldrig gjort i Sverige”, och man nu är villig att ändra på den innebörd av ett äktenskap som vi alltid haft historiskt sett.

Det finns hopp! 

En gemensam faktor för de allra flesta homosexuella är att deras pappa varit väldigt frånvarande under deras uppväxt och/eller att deras uppväxt varit otrygg. Det är slående hur vanligt detta är (även om det förstås finns undantag). Att vara homosexuell är ingen synd i sig (att vara attraherad av samma kön) men att utöva homosexualitet är helt klart synd enligt det vi sett ovan. Alternativen är då att leva i celibat eller att bli helad. Det sistnämnda kan vara problematiskt på det sättet att personen kanske inte är med i en karismatisk församling som använder sig av andegåvorna och inte heller känner någon kristen med helandets gåva. Personen i fråga kanske inte heller helhjärtat vill bli av med sina homosexuella känslor. Men du kan läsa vittnesmål på nätet (åtminstone om du kan engelska) om personer som blivit helade.

Man kan inte resonera på så sätt att “För mig är det helt naturligt att bli attraherad av samma kön, och det borde betyda att det också måste vara RÄTT eftersom jag känner att jag inte har något VAL”. Jag tror att vi alla kan lista upp flera olika sorts läggningar och känslor som de som innehar dem tycker är fullkomligt naturliga, men de behöver därför inte vara rätt att bejaka. Det finns t o m människor som försöker ursäkta sina många otrohetsaffärer med att säga att de inte “kan” sluta, eller att en förälder haft samma problem när han/hon var ung och att det därför skulle vara “ärftligt”.

Att alkoholism skulle vara ärftligt kan diskuteras. Det är i och för sig mycket vanligt att barn till en eller två föräldrar med alkoholproblem får liknande problem själva, men man kan fundera på om vad som spelar störst roll av arv och miljö. Eftersom barn inte smakat en droppe alkohol i magen och inte heller de första åren av sina liv så kan man inte säga att man “föds” som alkoholist. Då skulle man ju kunna säga om en 10-åring som avlider och har föräldrar som dricker att “han dog som en alkoholist”. Man kan ju inte vara en drinkare/alkoholist innan man ens har tagit sitt första glas. Den dag de själva väljer att ta sitt första glas kan inte vara “ärftlig” eller något som är helt omöjlig att förhindra eftersom det handlar om egna val. Man kan inte skylla på föräldrarna för att man tackar ja till sin första sup. Det är alltid individen själv som gör valet, men naturligtvis påverkar influenser runtomkring honom, och hur vi reagerar på vår omvärld och de olika influenserna kan bero på genetiska faktorer.

Det är inte alls säkert att det är lätt att ändra sin livsstil – framför allt inte om man levt enligt ett visst mönster i flera år – men för Gud är allt möjligt! Men du måste rannsaka dig själv och fundera på om du verkligen sätter Gud på första plats och att du verkligen ser till att ALL synd (inte bara utlevd homosexualitet) försvinner från ditt liv. Inte så att du måste skriva på en handling att aldrig synda mer i ditt liv MEN detta måste vara målet. Vi kan aldrig lura Gud, så om du har i baktanken att du tänker ge utrymme för synd då och då även i framtiden så ser Gud detta. Vi kan inte tjäna två herrar och vi är slavar under den herre vi lyder.  Lyder vi synd är vi alltså slavar under synden och inte frälsta. Vi är tillsagda att ta vårt kors och följa honom, för annars kan vi inte vara hans lärljungar. Om vi vet att Jesus kommer tillbaka om en vecka eller en månad så kan vi som kristna säkert anstränga oss och leva syndfritt under den tiden, men det kan vara knepigare om vi inte vet när han kommer tillbaka – som fallet är – och att det lika gärna kan hända om 40 år. Det kan för många kännas en lång tid att leva syndfritt, men försök att tänka “vilken synd är värd att komma till helvetet för”? Om du under en längre tid levt ut din homosexualitet så tror jag inte att du kan klara att komma ur den vanan på egen hand. Du måste få hjälp av den heliga ande att leva rent.

Det kan vara lätt att tycka att det inte är “rättvist” att tvingas uppleva att man inte har något val men “drabbats” av homosexualitet från en tidig ålder, men man skulle också kunna ha andra olyckliga lotter och nackdelar här i livet, såsom att vara fattig, blind, döv, utan armar,  deprimerad, notorisk samlare, ensam,  ha diabetes, ha problem med fetma, ha föräldrar som är alkoholister, dö vid 15 års ålder, förlora ett barn, ha fobier, vara oattraktiv, gå igenom en skilsmässa, ha kort stubin, ha förkärlek till droger, lockas att vara otrogna, etc. Vi har olika saker att kämpa med här i livet och vi har fått olika mängder “pund” att förvalta. Gud vet precis vilka förutsättningar vi har och vad vi gör för att leva rättfärdigt trots våra frestelser. Vi kan dock aldrig hitta godtagbara ursäkter för att bryta mot tio Guds bud eftersom de är gjorda så att vi kan hålla dem. (Att vi människor trots detta valt att inte alltid hålla dem är en annan sak.) Men vi KAN få hjälp!:

1) Det första Jesus säger att vi ska göra är att OMVÄNDA oss. Inför Gud bekänner vi all synd som vi kan erinra oss och vi ångrar oss. Vi hissar alltså vit flagg och lämnar den gamla människan bakom oss. Att “omvända sig” är inte att rabbla upp dagens synder för att sedan repetera dem dagen efter, för att göra om samma procedur även den dagen. Nej, omvändelse betyder att i sanning ångra våra synder och vända helt om. Visst, det kan vara känslor i ditt liv som du känner att du inte bara kan “ta bort” eftersom de sitter så djupt, och som du känner frestar dig att synda….

2) …då vänder du dig till Gud. Bibeln lovar att tro kommer av att höra Guds ord, så ta tid för att studera Guds ord. Är du ingen “läsare” kan du lyssna på MP3 eller CD-skivor och du kan lyssna på predikningar, men då är det viktigt att du väljer predikningar från sanna gudsmän (evangelister som har för vara att undvika ordet “omvändelse” predikar inte hela sanningen). Läs gärna Bibeln HÖGT så att du kan fokusera tankarna. Då undviker du att tankarna irrar hit och dit.

3) BE MYCKET. Om du inte är van kan det kännas ovant och t o m tråkigt, men prova även här att BE HÖGT. Tacka Gud och prisa honom! Lyssna gärna på lovsånger samtidigt. Tänk på vad Jesus gjorde för hela mänskligheten på korset, och tänk på att livet är KORT. Se till att du håller ut till slutet. Men du måste ha bibelord och bön som BRÄNSLE i ditt liv. Be gärna andra att be för dig, och fråga gärna äldste, eller kristna med helandets gåva, att smörja dig med olja för att bli helad. Om du verkligen har bestämt dig för att lämna ditt gamla liv kanske du kan kombinera din bön med fasta.

4) Fundera på hur DU kan bli använd av Gud och sprida hans ord. Vi kan alla göra någonting. Detta leder till välsignelse.

5) Tänk på att Satan INTE vill att du ska lämna ett syndigt liv så han kommer förstås att göra allt i sin makt för att fresta dig och påminna om livet du måste lämna. Här är Paulus rekommendation:

Ef. 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Gud älskar dig och vill ditt bästa. Han önskar dig ett mycket bättre liv än ett liv i synd och förnedring och framför allt vill han i framtiden se dig i himmelriket där det finns en plats för dig.